Evialis

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“CASTIGA CU EVIALIS”

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania “Castiga cu Evialis” denumita in continuare “Campania”, este organizata de catre G-A Nutritie Animala SRL („GANA”), cu sediul social in localitate Brad, comuna Beresti Bistrita, jud Bacau, inregistrata la ORC sub nr. J04/1091/2002, avand C.U.I. RO18872347 si cont bancar nr.RO75RZBR0000060021151833, deschis la Raiffeisen Bank, denumita in continuare „Organizator.
Campania se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la campanie. Organizatorul își rezervă dreptul în cazuri excepționale de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința participantilor modificările efectuate, prin intermediul site-ului https://www.evialis.ro cu respectarea unui termen de cel puțin 48 ore.

Art. 2. DURATA SI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania “Castiga cu Evialis” – va fi organizata și se va desfășura în perioada septembrie – decembrie 2023 (”Durata Programului”) la nivel national. Campania se desfasoara in locatiile care comercializeaza produsele participante la campanie, semnalizate prin materiale de comunicare ale prezentei campanii.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, prin incheierea unui act aditional la prezentul regulament si publicarea acestuia pe website-ul companiei.

MĂRCILE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE

Mărcile şi produsele participante in cadrul programului (denumite în cele ce urmează ”Produsele Participante”) sunt prezentate mai jos in prezentul Regulament si pe site-ul www.evialis.ro.

Art. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

In Campanie au dreptul sa participe toate persoanele fizice cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta minima de 18 ani la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare individual “Participant” si colectiv “Participanti”).
Participarea la prezenta Campanie are valoare de acceptare integrală şi liber consimţită a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate persoanei fizice care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Nu au dreptul de a participa la Campanie, angajati societatii companiei [GANA] si ai distribuitorilor [GANA], angajatii locatiilor mentionate in prezentului Regulament si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

Art. 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Pentru ca un Participant sa poata participa la prezenta Campanie trebuie sa respecte urmatorul mecanism:
– Sa achizitioneze produse marcate, mentionate la art. 3, in orice combinatie, pe perioada desfasurarii Campaniei 01.09.2023 – 31.12.2023 din locatiile participante la Campanie;
– Sa colecteze cupoanele distribuite in interiorul produselor care participa la Campanie.
In urma achizitiei/achizitiilor, conform cuponului identificat, Participantul va primi produsul mentionat pe cupon, in limita stocului disponibil, alocarea premiilor facandu-se pana la data de 31.03.2024.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica produsele participante, pe parcursul campaniei, cu o informare în prealabil către toți Participanții prin intermediul paginii https://www.evialis.ro, cu respectarea unui termen de cel puțin 24 ore.
Aceste posibile modificari nu vor afecta achizitiile deja facute incepand cu data de debut a campaniei ale participantilor, pana la momentul aparitiei acestor modificari.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita oricarui Participant dovada fizica a facturii / bonului fiscal (in original, integral, nedeteriorat) de achizitie de catre acesta a Produselor Participante in program.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a elimina din program orice Participant care are un comportament care poate fi considerat fraudulos sau care aduce prejudicii programului.

Art. 6. CONDIȚII DE VALIDARE

Pentru ca un participant să poată participa la acesta campanie și să primească premiul, acesta trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiții:

  • Sa indeplineasca conditiile mentionate in prezentului Regulament
  • Să achizitioneze în perioada programului produsele marcate, mentionate la art. 3, in orice combinatie, din locatiile selectate de Organizator si enumerate in Anexa 1 a prezentului Regulament, conform mecanismului descris in art. 5;
  • Sa colecteze cupoanele distribuite in interiorul produselor care participa la Campanie si sa le puna la dispozitia distribuitorului cu ocazia solicitarii premiului;
  • Sa pastreze dovada fizica a achizitiei Produselor Participante la promotie, respectiv cupoanele si factura fiscala/bon fiscal. Organizatorii au dreptul sa solicite fizic dovada achizitiei Produselor Participante (constand in factura fiscala / bon fiscal).

Art. 7. PREMII

Premiul poate suferi modificări în funcție de disponibilitatea acestuia în stocurile furnizorilor.
Numărul total al premiilor este de 250 saci cu o valoare neta comerciala totala estimativa de 5.173,14 lei (TVA inclus).

Art. 8. LIMITELE RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI

Organizatorul Campaniei va acorda premii castigatorilor care au luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in limita stocului disponibil.
In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.
In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator, in legatura cu aceasta.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice incercare de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat excluderea din Campanie a Participantului. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in mod nelegal, Organizatorul va putea solicita atragerea raspunderii persoanelor respective, pe baza dovezilor existente.
Organizatorul campaniei nu își asumă răspunderea, incluzând, dar fără a se limita la, urmatoarele:
Răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea produsele ce constituie premiile. Situațiile in care premiul nu se mai află pe stocul furnizorului/ distribuitorului la momentul comenzii sau difera pretul.
Cupoanele, facturile fiscale/bonurile deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului.
Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru nicio eroare de imprimare sau alte erori referitoare la cupoane sau facturile fiscale (ex: facturi fiscale fara denumirea specifica a produselor participante sau ilizibil imprimate), generate de unele limitari tehnice ale acestor materiale.
Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor.

Art. 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

In cadrul Campaniei “Castiga cu Evialis” desfasurata in perioada septembrie – decembrie 2023 nu sunt prelucrate date cu caracter personal ale consumatorilor.

Art. 10. REGULAMENTUL

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit pe întreaga perioadă a Campaniei oricărui solicitant/participant pe web-site-ul wwww.evialis.ro.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Art. 11. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze catre bugetul de stat, impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile Codului Fiscal Titlul IV Impozitul pe Venit, Cap. VIII. Venituri din premii si din jocuri de noroc, daca este cazul.

Art. 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră sau caz fortuit sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau nu mai este permisă de lege. Forta Majora, definita conform art. 1351 Cod civil, este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

Art. 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente, de la sediul Organizatorului. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre G-A Nutritie Animala, la urmatoarea adresa:
Localitate Brad, comuna Beresti Bistrita, judetul Bacau, in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data data achizitiei dar nu mai tarziu de 31.03.2024. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.
Eventualele contestatii vor cuprinde in mod obligatoriu: numele, domiciliul/resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea contestatorului si prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

Art. 14. CLAUZE FINALE

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii. Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu aceasta Campanie, impuse de catre Organizator.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru lipsa din stocurile magazinelor, a Produselor participante la Campanie; Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată şi a fost redactat şi autentificat in doua (un) exemplare originale.

ORGANIZATOR
G-A NUTRITIE ANIMALA SRL

Scroll to Top